Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

Poslání organizace

Posláním organizace poskytující pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociální poradenství pro Kutnohorsko je umožnit osobám se zdravotním postižením, chronicky nemocným a seniorům žít plnohodnotný život v prostředí, na které jsou zvyklí.

Uživatelům poskytujeme sociální služby přímo v jejich přirozeném prostředí, odborné sociální poradenství, osobní asistenci a pečovatelskou službu. Pomáháme jim tak zachovat jejich důstojnost a nezávislost v jejich přirozeném prostředí. Odborné sociální poradenství a další navazující služby poskytujeme také v našich poradnách pro osoby se zdravotním postižením, chronicky nemocným a seniory.

Společně s uživateli usilujeme o dosažení maximální kvality jejich života a začlenění do běžného života společnosti v regionu. Aktivně podporujeme samostatnost a nezávislost uživatelů, a respektujeme tak jejich individualitu, lidskou důstojnost a občanská práva.

Pečovatelskou službu, osobní asistenci a odborné sociální poradenství poskytujeme osobám se zdravotním postižením, chronicky nemocným od 3 let a seniorům bez omezení věku na celém území Kutnohorska dle možnosti kapacit organizace.

Cíle

 • Podpora nezávislosti a soběstačnosti klientů
 • Zlepšení kvality života
 • Ochrana před sociální exkluzí
 • Ochrana a pomoc při řešení sociálních událostí
 • Prohlubování informovanosti cílových skupin v rámci sociální aktivizace cílových skupin
 • Podpora a ochrana osob pečujících o osobu blízkou před sociální exkluzí
 • Poskytování odborného sociálního poradenství pečujícím osobám
 • Podpora jejich fyzické a psychické funkce, které vedou k pocitu bezpečí a jistoty, a ovlivňují tak kvalitu života a zdraví osob

Cílová skupina

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Chronicky nemocní

Organizace poskytování sociálních služeb

 • Organizace  přijímá každou osobu bez ohledu na její národnost, pohlaví, věk, sociální postavení, názory a postoje a sexuální orientaci apod.
 • Organizace informuje klienta o jeho právech a povinnostech a pomáhá mu orientovat se v obtížných životních situacích a hledat jejich řešení.
 • Organizace poskytuje sociální služby na území Kutnohorska v rámci terénní služby.
 • Klient si tuto službu objedná pomocí call centra, web stránky na internetu nebo prostřednictvím praktických lékařů, obecního úřadu.
 • Pracovník na základě domluvy s klientem navštíví klienta v jeho domácím prostředí a společně naplánují jednotlivé úkony, které vycházejí z jeho zdravotních a sociálních potřeb.
 • Na základě společné domluvy je sepsána smlouva o poskytování osobní asistence, pečovatelské služby mezi organizací a klientem. Ve smlouvě bude uvedeno datum jejího sepsání a její součástí bude rozsah a časový harmonogram poskytované služby a její cena dle ceníku.
 • V průběhu služby bude pracovník společně s klientem vytvářet individuální plán, který by měl pomoci cíleně zlepšovat situaci klienta.
 • Kvalita poskytovaných služeb bude pravidelně sledována pomocí plnění individuálních plánů a cílů služby, dále bude monitoring kvality prováděn dle modelu řízení kvality a standardů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • Pokud se v průběhu poskytování služby vyskytnou zdravotní nebo sociální problémy na straně klienta, pracovník neodkladně uvědomí praktického lékaře, sociální pracovnici a svého nadřízeného pracovníka, popř. klientovi zavolá RZP.
 • Odborné sociální poradenství může být vykonáno v domácím prostředí klienta nebo v kontaktním místě organizace v určeném časovém harmonogramu nebo prostřednictvím call centra či internetové stránky.
 • Se stížnostmi na poskytování sociální služby ze strany pracovníků organizace se klienti mohou obracet na vedoucí pracovníky organizace písemně nebo ústně. Stěžující si klient může mít svého zástupce. Písemné stížnosti může klient podávat formou dopisu na adresu vedoucího pracovníka nebo prostřednictvím internetové stránky, kde je pro tyto účely zřízena schránka Stížnosti. Ústní stížnost se podává vedoucímu pracovníku v přímém kontaktu, kdy buď klient přijde osobně do organizace, nebo ho pracovník navštíví v jeho domácím prostředí. Písemná stížnost se podává na formuláři, který je dostupný v kanceláři CSS a vhazuje se do schránky označené „Stížnosti“. Písemná stížnost může být i anonymní.

Půjčovna zdravotních pomůcek

771 274 143

 

Zdravotní a sociální služba

724 810 714

Kontaktujte nás