Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

Domácí zdravotní péče

Co je naším cílem?

Zajistit pro pacienta a jeho blízké poskytování převážně ošetřovatelské péče v jeho domácím prostředí. 


Komu je domácí zdravotní péče určena?

Pacientům, kteří žijí na Kutnohorsku a potřebují z důvodů zdravotních obtíží odbornou ošetřovatelskou péči poskytovanou doma. Tato péče je hrazena pacientům ze zdravotního pojištění na základě předpisu ošetřujícího nebo praktického lékaře. Služba může být poskytnuta na přání pacienta i bez předpisu od lékaře.

Kdy zvolit služby domácí zdravotní péče?

 • Jste-li ve zdravotnickém zařízení a budete potřebovat další odbornou péči (převazy ran, aplikace injekcí, rehabilitace…)
 • Nejste schopní ze zdravotních důvodů docházet k lékaři a je nutné další sledování Vašeho zdravotního stavu
 • Vyžadujete spolehlivou a kvalitní péči poskytovanou v bezpečí Vašeho domova


Nejčastější konkrétní příklady domácí zdravotní péče

 • převazy ran včetně proleženin, rehabilitace v domácím prostředí (včetně například předoperační dechové rehabilitace) odběry krve v domácím prostředí, kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí
 • kontroly glykémií (hladin cukru v krvi) péče o pacienty se stomiemi a/nebo permanentními močovými katetry (cévkami), komplexní kontinuální péče o nesoběstačné nebo ne zcela soběstačné pacienty (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou), zajištění osobní hygieny


Kde je domácí zdravotní péče poskytována?

V domácím prostředí pacienta.

Jak často je domácí péče poskytována?

Domácí zdravotní péče se poskytuje pacientům v rozsahu 24 hodin denně, po 365 dní v roce tzn., že naši pracovníci budou schopni zajistit její poskytování, dle potřeby a indikace (předpisu lékaře) lékaře každý den, kdykoliv během 24 hodin.

Jak si mohu službu objednat?

Kontaktní osobu můžete oslovit přímo, telefonicky na čísle uvedeném v sekci „kontakty“ této webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu. Můžete nás rovněž navštívit osobně v kontaktním místě (adresa je taktéž uvedena v sekci „kontakty“).
 

Co zajišťuje Domácí zdravotní péče?

Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra, dětská sestra, ženská sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.
Poskytování domácí zdravotní péče na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře ze zdravotnického zařízení) u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního  onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

Nabídka služeb

 • Domácí zdravotní péče
 • Zajištění rehabilitačních a jiných zdravotních pomůcek – prodejna, půjčovna
 • Ostatní služby pro rodinu a domácnost – ošetřovatelská péče

Nejčastější konkrétní příklady domácí zdravotní péče

 • Převazy ran včetně proleženin
 • Péče o pacienty závislé na sondové výživě (nasogastrická, nasojejunální, PEG atd.)
 • Péče o pacienty se stomiemi a/nebo permanentními močovými katetry (cévkami)
 • Péče o pacienty na parenterální (intravenózní) výživě
 • Aplikace injekcí a infuzí včetně intravenózních antibiotik
 • Rehabilitace v domácím prostředí (včetně například předoperační dechové rehabilitace)
 • Odběry krve v domácím prostředí
 • Komplexní kontinuální péče o nesoběstačného nebo ne zcela soběstačného pacienta (včetně pacientů s cévní mozkovou příhodou či apalickým syndromem)
 • Odsávání pacientů s tracheostomií
 • Léčba bolesti
 • Kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí
 • kontroly glykémií (hladin cukru v krvi)
 • Zajištění osobní hygieny

LCC – Domácí zdravotní péče je připravena zajišťovat formy domácí péče

 • Dlouhodobá domácí zdravotní péče
 • Preventivní domácí zdravotní péče
 • Domácí hospicová péče


Jak zajišťujeme domácí zdravotní péči

Zajišťujeme nepřetržitou dostupnost péče 24 hodin denně, 365 dní v roce. Nejedná se však o nepřetržitý provoz zařízení. Dostupnost domácí zdravotní péče je obvykle zajištěna prostřednictvím stabilního čísla mobilního telefonu (tzv. tísňová linka), které může ošetřující lékař, klient a jeho blízcí využít vždy, pokud je to nezbytně nutné v průběhu 24 hodin. Číslo mobilního telefonu je uvedeno i na záznamníku kontaktního telefonu agentury domácí péče. Mobilní telefon s tímto číslem je předáván mezi jednotlivými členy týmu agentury domácí péče, z nichž každý má povinnost v daném termínu zajistit případnou další vyžádanou péči a pomoc.

V domácí péči má klient svého stálého manažera péče. Jedná se o sestru, rehabilitačního pracovníka či jiného člena týmu, který odpovídá za kvalitu a dostupnost domácí péče. Tento pracovník je ve stálém kontaktu s klientem a dle indikace ošetřujícího lékaře odpovídá za harmonogram a organizační zajištění poskytované domácí péče. V pravidelných, předem dohodnutých intervalech předává ošetřujícímu lékaři informace o celkovém stavu klienta a současně aktuálně signalizuje potřebné změny v rozsahu indikace výkonů domácí péče.

Formou samoplátce, pokud si klient objedná nadstandardní službu. Nadstandardní službou může být i objednávka širšího rozsahu a frekvence domácí zdravotní péče, než který hradí zdravotní pojišťovna, u které je klient registrován. Klient je vždy předem seznámen s podrobnou kalkulací a celkovou výší úhrady za objednanou nadstandardní službu. Agentura uzavře s klientem písemnou dohodu o poskytování nadstandardních služeb, ve které mimo náležitostí, které musí obsahovat každá písemná dohoda, uvede i podrobný rozsah nadstandardních služeb, včetně jejich ceny, celkové výši úhrady a termínu splatnosti. Klient nebo jeho zákonný zástupce na straně jedné a statutární zástupce agentury domácí péče na straně druhé svým podpisem stvrzují závaznost smlouvy.

Zásady domácí zdravotní péče

 • Odbornost
 • Bezpečí
 • Úcta
 • Důvěra
 • Flexibilita

Půjčovna zdravotních pomůcek

771 274 143

 

Zdravotní a sociální služba

724 810 714

Kontaktujte nás