Plnohodnotný život

V prostředí na které jste zvyklí

 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Sociální poradenství
 • Domácí zdravotní péče
 • Prodej zdravotních potřeb
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse non mi neque. Nulla in tincidunt ligula. Vivamus laoreet sollicitudin euismod

Pečovatelská služba

Komu je určena?

Seniorům a klientům, kteří žijí na Kutnohorsku, mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují pomoc druhé osoby. Službu poskytujeme dle přání klienta a jeho rodiny ve vymezeném čase v jeho domácím prostředí . Cílem těchto služeb je zvýšení soběstačnosti klienta v jeho základních denních činnostech.


Co pečovatelská služba nabízí?

Přímou obslužnou péči, která spočívá v nácviku jednoduchých denních činností, v pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, v podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a v psychické aktivizaci.

Kolik služba stojí?

Nabízíme jednotlivé služby nebo jejich balíčky uzpůsobené podle přání klienta. Orientační ceny si můžete prohlédnout v našem ceníku služeb.

Kdy lze službu poskytovat?

Každý den 7 dní v týdnu, 24 h denně, dle přání klienta a jeho rodinných příslušníků.

Kde je služba poskytována?

V domácím prostředí klienta.

Jak si  mohu službu objednat?

Oslovením kontaktní osoby telefonicky na čísle uvedeném v sekci „kontakty“ této webové stránky, nebo prostřednictvím e-mailu. Můžete nás také navštívit osobně v kontaktním místě (adresa je taktéž uvedena v sekci „kontakty“).

Obecné infomace

Pečovatelská služba je dle dikce platných právních norem poskytována za plnou, nebo částečnou úhradu klientem, s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu, příjmu a majetkovým poměrům klienta a jeho rodinných příslušníků. V případě, že klient není z hlediska nároku na poskytování pečovatelské služby „sociálně potřebným občanem“, jsou všechny úkony pečovatelské služby včetně dalších úkonů, jako jsou například kadeřnické služby, pedikúra, manikúra atp., prováděny za přímou úhradu klientem (ve výši celkových nákladů spojených  s provedením úkonu).

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a vyjmenované úkony pak v zařízeních sociálních služeb.

Forma poskytování

Terénní forma péče, služba se poskytuje v domácím prostředí u klienta.

Cílová skupina bez omezení věku

 • Lidé s funkčně závažným zdravotním postižením (se závažnou disabilitou), obvykle dlouhodobé (trvalé) povahy
 • Lidé, u nichž obecná a/nebo multikauzální problematika převažuje nad specializovanou problematikou a zodpovědností konkrétního onemocnění, oboru, rezortu
 • Lidé, u nichž jsou žádoucí či zcela nezbytné aktivní depistáž, aktivní dispenzarizace a aktivní koordinace
 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Senioři

Typy úkonů

Přímá obslužná péče o osoby spočívá v nácviku jednoduchých denních činností, v pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, v podpoře soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb.

Pečovatelská činnost spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, v komplexní péči o jejich domácnost, v zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a v psychické aktivizaci, v organizačním zabezpečování a komplexním koordinování pečovatelské činnosti v územním celku.

Průběh služby

 1. Oslovení pečovatelské služby bude probíhat osobně, telefonicky prostřednictvím call centra, obecních úřadů nebo přes internetovou stránku.
 2. Po předchozí domluvě navštívíme klienta v jeho domácím prostředí. Pracovník pečovatelské služby mu v rámci sociálního šetření vysvětlí a nabídne veškeré možnosti a seznámí ho s pravidly této služby (ceníkem služeb).
 3. Na základě společné domluvy bude sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby mezi organizací a klientem. Ve smlouvě bude uvedeno datum jejího sepsání a její součástí bude rozsah a časový harmonogram poskytované pečovatelské služby.
 4. V průběhu služby se bude společně s klientem vytvářet individuální plán, který by měl pomoci cíleně zlepšovat situaci klienta.
 5. Pokud se v průběhu poskytování pečovatelské služby vyskytnou zdravotní nebo sociální problémy na straně klienta, pracovník pečovatelské služby neodkladně uvědomí praktického lékaře, sociální pracovnici a svého nadřízeného pracovníka, popř. zavolá klientovi RZP.
 6. Kvalita poskytovaných služeb bude pravidelně sledována pomocí plnění individuálních plánů a cílů služby, dále bude monitoring kvality prováděn dle modelu řízení kvality a standardů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.

Půjčovna zdravotních pomůcek

771 274 143

 

Zdravotní a sociální služba

724 810 714

Kontaktujte nás